Statut

STATUT Klubu Sportowego Agility Extreme Dog

Wersja w formacie pdf – KLIK

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy Agility Extreme Dog i zwane jest w dalszej części statutu Klubem.

§ 2

Klub może używać nazwy skróconej Klub Extreme Dog.

§ 3

Klub jest dobrowolnym stowarzyszeniem zawiązanym dla krzewienia kultury fizycznej.

§ 4

Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska.

§ 5

Podstawą działania Klubu jest Ustawa o kulturze fizycznej, ustawa Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 6

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Ewidencji Klubów Sportowych i Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania oraz tworzyć związki klubowe o celach zgodnych z niniejszym statutem.

§ 8

Klub może używać pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 9

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zaś do bezpośredniego prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 10

Czas trwania Klubu jest nieograniczony

ROZDZIAŁ II – Cele i sposoby ich realizacji

§ 11

Celem Klubu jest rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uprawianiu sportu poprzez:

  1. propagowanie idei sportu kynologicznego zwanego agility zgodnie z wymogami Związku Kynologicznego w Polsce,
  2. propagowanie hodowli psów rasowych do sportu przy współpracy ze Związkiem Kynologicznym w Polsce,
  3. kształtowanie wartości i zwyczajów zdrowotnych poprzez propagowanie rekreacji ruchowej oraz szeroko pojętego rozwoju psychofizycznego i zdrowia ludzi w każdym wieku,
  4. stała dbałość o środowisko naturalne człowieka i wspieranie działań proekologicznych,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  6. promowanie modelu zdrowego trybu życia,
  7. kształtowanie właściwego, humanitarnego stosunku do zwierząt,
  8. kształtowanie wartości i zwyczajów sportowych poprzez prowadzenie sportowej rywalizacji wśród członków Klubu opartej na zasadach koleżeńskich i fair-play,
  9. propagowanie wiedzy o sporcie i zdrowiu zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki.

§ 12

Klub realizuje swe cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

  1. stałe prowadzenie treningów agility w konkurencjach przewidzianych w tej dyscyplinie sportu w celu doskonalenia umiejętności ludzi i psów oraz uzyskiwania licencji i klas sportowych w kraju i na świecie,
  2. organizowanie zawodów i branie udziału w zawodach organizowanych przez inne organizacje,
  3. współpracę z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami agility,
  4. współpracę z instytucjami mającymi na celu propagowanie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
  5. prowadzenie kursów, wykładów i szkoleń wzbogacających wiedzę o kulturze fizycznej i kynologii,
  6. wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i innych materiałów propagandowych,
  7. podejmowanie innych środków i przedsięwzięć do realizacji celów statutowych,
  8. współpracę z administracją rządową i samorządową.

ROZDZIAŁ III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy, które nie są pozbawione praw publicznych oraz osoby prawne.
 2. Przynależność do klubu jest dobrowolna.

§ 14

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków uczestników (młodzieżowych),
 3. członków honorowych,
 4. członków wspierających.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  1. złożył wniosek o przyjęcie Zarządowi Klubu i uiścił obowiązujące opłaty członkowskie,
  2. został przyjęty decyzją Zarządu.
 2. Od odmowy przyjęcia przysługuje prawo odwołania do najbliższego walnego zebrania, którego decyzja jest ostateczna
 3. Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Klubu.
 4. Członkowie – założyciele posiadają czynne i bierne prawa wyborcze bez konieczności spełnienia wymagań określonych w ust. 3.

§ 16

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia po spełnieniu wymagań wymienionych w § 15 ust. 1 pkt a i b, posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do Klubu.
 2. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności członek uczestnik staje się automatycznie członkiem zwyczajnym Klubu.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła specjalne zasługi dla rozwoju
  Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być krajowa bądź zagraniczna osoba fizyczna lub prawna,  zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i świadcząca pomoc w różnych formach.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Klubu,
  który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

§ 19

 1. Członek zwyczajny ma prawo po wniesieniu obowiązujących opłat członkowskich brać udział w życiu Klubu, w szczególności:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  2. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym,
  3. poddawać ocenie działalność Klubu, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
  4. reprezentować Klub na zawodach w kraju i zagranicą,
 2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
  1. branie czynnego udziału w pracach Klubu,
  2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Klubu,
  3. regularne opłacanie składek członkowskich z zastrzeżeniem ust. 3,
  4. dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego,
  5. godne reprezentowanie Klubu w kraju i zagranicą,
 3. Członek zwyczajny, aktywnie udzielający się w pracach Klubu i nietrenujący z psem, uchwałą Zarządu może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 20

Członek uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z tym że nie korzystają z biernego prawa wyborczego.

§ 21

1. Członek wspierający ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym,
 2. poddawać ocenie działalność Klubu, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

2. Do obowiązków członków wspierających należy:

a) branie czynnego udziału w pracach Klubu,

b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz Klubu,

§ 22

 1. Osoby, którym nadano godność członka honorowego, korzystają z uprawnień członków zwyczajnych.
 2. Obowiązki członka honorowego są analogiczne, jak w § 19 ust. 2, lecz są one dla niego fakultatywne, z wyjątkiem punktu 2 i 5,  które są dla niego obligatoryjne.

§ 23

Ustanie członkostwa wspierającego Klubu następuje na skutek:

  1. rezygnacji członka wspierającego poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi,
  2. wykluczenie członka wspierającego uchwałą Zarządu z powodu długotrwałego nie wywiązywania się z podjętych zobowiązań,

c)  z powodu utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 24

Ustanie członkostwa członków zwyczajnych, uczestników i honorowych następuje na skutek:

  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  2. wykluczenia uchwałą Zarządu które może nastąpić w przypadku:
   a) działania na szkodę Klubu,
   b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
   c) nieopłacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy, jeśli członek miał obowiązek płacenia składek,
   d) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
  3. śmierci członka Klubu.

§ 25

Za uchylanie się od obowiązków oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu mogą być nakładane na członków następujące kary:

 1. upomnienie ustne lub pisemne,
 2. nagana,
 3. czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie),
 4. wykluczenie w przypadkach określonych w § 24 ust. 2.

§ 26

 1. Od uchwały Zarządu, w przedmiocie wykluczenia lub nałożeniu kary, przysługuje członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 27

 1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna Zarząd, a przeciwko członkom władz – Walne Zebranie, na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Klubu.
 2. Zarząd lub Walne Zebranie mają prawo powołać spośród członków klubu komisję do zbadania sprawy i zebranie materiału dowodowego w sprawie członka, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. Wynik pracy komisja przedstawia organowi powołującemu, który na zebraniu jawnym decyduje o ewentualnym nałożeniu kary.
 3. Członek, przeciwko któremu jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne, ma prawo uczestniczyć we wszelkich zebraniach, na których decyduje się o jego ukaraniu. Zarząd ma obowiązek powiadomienia go o zebraniu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ IV – Władze Klubu

§ 28

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Klubu – władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru. Władzę uzupełnia się o osoby kandydujące do władz na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które nie zostały do nich wybrane, w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów.
 4. W składzie władz pochodzących z wyboru mogą wchodzić wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Osoby wybierane do władz Klubu winny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji.
 6. Członek będący pracownikiem etatowym Klubu nie może jednocześnie pełnić funkcji we władzach Klubu.
 7. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż 1/3 członków władz Klubu pochodzących z wyboru Zarząd w terminie 4 tygodni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
  w celu uzupełnienia składu określonego organu Klubu na okres do końca kadencji.

§ 29

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 30

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie członków.
 2. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio.
 3. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata.
 4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbywa się raz na rok.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących Klubu. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku.
 7. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków przekazuje się członkom pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 14 dni przed jego terminem, z podaniem czasu i miejsca Zebrania oraz proponowanym porządkiem przebiegu zebrania.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 1. uchwalanie zmian w statucie,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz
 3. ustalanie zaleceń dla władz Klubu,
 4. rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenia z listy członków Klubu,
 5. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji innych władz,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 7. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 9. odwołanie członków władz Klubu.

§ 32

Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 33

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na ilość obecnych członków.
 2. Wybór władz Klubu przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

§ 34

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

ZARZĄD

§ 35

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i odpowiada przed nim za swoją działalność.
 2. W skład Zarządu wchodzi 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu Zarządu, które odbyć się powinno w ciągu siedmiu dni od Walnego Zebrania. Zarząd wyłania spośród siebie Prezesa i Skarbnika.
 4. Zarząd w ciągu 1 miesiąca od wyborów zawiadamia o swym składzie organ rejestrowy.

§ 36

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo wybrania spośród członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu Prezesa Zarządu na okres do końca kadencji.

§ 37

Zarząd jako organ wykonawczy kieruje Klubem. Do jego kompetencji należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania
 3. uchwalanie programów określających kierunki działalności Klubu, regulaminów i instrukcji
 4. kierowanie bieżącą pracą i podejmowanie decyzji o rozwoju Klubu,
 5. zajmowanie stanowiska wobec społecznie ważnych problemów,
 6. ustalanie budżetu Klubu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
 8. przyjmowanie nowych członków
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 10. przyjmowanie nowych członków oraz nadawanie lub pozbawianie tytułu Członka Honorowego, karanie członków zgodnie z § 24  ust. 2 i 25 statutu
 11. zatrudnianie i zwalnianie oraz ustalanie wynagrodzenia dla ewentualnych etatowych pracowników,
 12. zwoływanie Walnego Zebrania, przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebrania,
 13. przyjmowanie darowizn, zapisów, spadków, dotacji, środków z ofiarności publicznej i zarządzanie finansami Klubu,
 14. zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu,
 15. przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
 16. decydowanie o przystąpieniu Klubu do innych organizacji,
 17. nagradzanie i wyróżnianie członków Klubu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków,
 18. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu.
 19. wykonywanie obowiązków określonych w innych postanowieniach statutu oraz realizowanie celów Klubu nie wymienionych w tym paragrafie.

§ 38

Zarząd Klubu pracuje w oparciu o niniejszy statut i uchwały Walnego Zebrania.

§ 39

 1. Posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w miarę potrzeb i zwoływane jest przez Prezesa Zarządu, który ma obowiązek zwołać je także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej dwóch członków Zarządu.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza protokół, który winien podpisać Prezes lub członek Zarządu, upoważniony przez Prezesa do prowadzenia posiedzenia oraz osoba sporządzająca protokół.
 3. Protokół z posiedzenia Zarządu musi być udostępniony każdemu członkowi Klubu na jego żądanie.

§ 40

Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niż połowy jego członków,
w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W głosowaniu
przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 41

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na cztery lata.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji Klubu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków
  i nie podlega im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznych i nadzoru.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późniejszymi zmianami)
 7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 8. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i rzeczowej oraz opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych,
 2. kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie wniosku Walnemu Zebraniu odnośnie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
 4. kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego,
 5. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądanie wyjasnień
 6. inicjowanie zwoływania Walnego Zebrania.

§ 43

Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej przynajmniej
raz w roku oraz sporządzić sprawozdanie z wyników kontroli.

§ 44

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej decyduje głos Przewodniczącego.

§ 45

 1. Komisji Rewizyjnej nie przysługuje prawo kooptacji członków Komisji.
 2. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Komisji, pozostali członkowie wybierają ze swojego składu nowego Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V – Dochody i majątek
§ 46

Majątek Klubu powstaje z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. dotacji, zapisów, spadków, darowizn oraz ofiarności publicznej,
 3. finansowych wpłat członków wspierających,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym odsetek na rachunkach bankowych,
 5. działalności odpłatnej pożytku publicznego

§ 47

 1. Do nabywania, zbywania, obciążania majątku ruchomego i nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis dwóch osób – prezesa oraz skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu.

§ 48

Klub nie działa w celach zarobkowych, a cały dochód, przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 49

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

§ 50

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątek Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków Klubu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 4. zakupywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI – Rachunkowość
§ 51

Klub prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VII Zmiana statutu i rozwiązan
§ 52
 1. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów
  przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiana statutu nie może być dokonana na podstawie wniosku nagłego, lecz musi wpłynąć do Zarządu Klubu najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Zmiana statutu winna być zgłoszona władzy rejestracyjnej.

§ 53

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie określa tryb likwidacji Klubu i decyduje o majątku, zobowiązując likwidatorów do wystąpienia o wykreślenie Klubu z rejestru.
 3. Wniosek o likwidacji Klubu może być zgłoszony przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na wniosek
  co najmniej 1/2 liczby członków Klubu.

ROZDZIAŁ VIII – Postanowienia końcowe

§ 54

Wykładnia przepisów niniejszego Statutu należy do Zarządu Klubu.

§ 55

W sprawach nieregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Ustawa o kulturze fizycznej.

Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim członków założycieli Klubu Sportowego Agility Extreme Dog w dniu 5.03.2005.

Przewodniczący Zebrania, Leszek Kalisz

Sekretarz Zebrania Olga Kwiecień-Maniewska